باکو دانه ترمینال با مسئولیت محدود
|
Tilda Publishing
تماس با ما
:نشانی
جمهوری آذربایجان، شهر باکو، روستای هوسان، خیابان شاکر زیادوف، پلاک 1، محوطه
شرکت "بندر بینالمللی دریایی تجاری هوسان باکو" (سهامی عام).

:پذیرش
دفتر: +994 12 4577810, +994 12 4577811
پست الکترونیک: info@bakugrainterminal.com

:مدیر اجرایی - مسئول امور بازرگانی
احمدجاناف دولت دولتجانآویچ
شماره تلفن (وتساپ): 00994554558528
آدرس پست الکترونیکی: commdir@bakugrainterminal.com